Projekt

Głównym założeniem projektu Speed Up Your Business jest akceleracja małych i średnich przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Oferujemy kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorstwa oraz pakiet niezbędnych usług, które pomogą rozwinąć skrzydła ludziom mającym pomysł na swój biznes. W ciągu trzech lat trwania projektu w programie akceleracji weźmie udział 30 przedsiębiorstw (10 rocznie). To może być też Twoja firma!

Projekt

Kto może wziąć udział?

Kryteria są proste. Szukamy przedsiębiorstw z Warmii i Mazur z innowacyjnym produktem lub usługą, które funkcjonują na rynku nie więcej niż trzy lata. Mile widziane są firmy związane z branżą spożywczą, a także z inteligentnymi specjalizacjami regionu: ekonomią wody, żywnością wysokiej jakości, drewnem i meblarstwem. Preferowane będą również przedsiębiorstwa działające w branżach średniowysokiej i wysokiej techniki oraz te, które powstały dzięki wsparciu środków unijnych na lata 2014-2020.

Kryteria udziału
Kto może wziąć udział?

Co oferujemy?

W ramach programu akceleracji przez jeden rok Twoje przedsiębiorstwo będzie miało zapewniony pakiet uszytych na miarę usług wraz z niezbędnym zapleczem lokalowym i technicznym. Do Twojej dyspozycji będą najlepsi specjaliści i praktycy, którzy przeprowadzą Twój biznes przez okres akceleracji. Po to, abyś po dwunastu miesiącach mógł swobodnie i pewnie funkcjonować na rynku wytwarzając produkty lub usługi najwyższej jakości.

Aplikuj
Co oferujemy?

Akcelerator

Jakie wsparcie otrzymasz?

Specjalistyczne

W ramach tego zadania pomożemy opracować Twojej firmie funkcjonalny prototyp projektu produktu lub usługi wraz z przygotowaniem analizy rynku, konkurencji i potrzeb klienta.

Promocyjne

Przygotujemy identyfikację wizualną oraz pełną strategię marketingową w oparciu o model biznesowy przedsiębiorstwa. Przeprowadzimy dla Twojej firmy kampanię marketingową.

Prawne

Przez dwanaście miesięcy otoczymy Twoją firmę opieką prawną, zawierającą m.in. analizę dokumentów, opiniowane, opracowywanie umów i dokumentów handlowych.

Mentoring

Przewidzieliśmy również grupowy trening biznesowy. To czekające na Ciebie warsztaty mentoringowe, panele dyskusyjne, spotkania z potencjalnymi inwestorami.

Księgowe

Możesz liczyć na kompleksową obsługę księgowa Twojej firmy, w tym podatkową, adekwatną do formy prowadzonej księgowości.

Szkoleniowe

W ramach szkoleń zapewnimy Ci kontakt z najlepszymi praktykami i teoretykami. Dowiesz się, m.in. jak umiejętnie się zaprezentować, budować i zarządzać zespołem, motywować go.

Doradcze

Opracujemy dla Twojego startupu Indywidualny Programu Rozwoju i nadzorujemy jego realizację. Możesz liczyć na doradztwo biznesowe, weryfikację zaawansowania rozwoju Twojej firmy, czy budowę Minimum Viable Product.

ICT

Oferujemy Ci także dostęp do działającego w chmurze pakietu narzędzi do organizacji i zarządzania procesami w firmie. Nauczymy Cię jak z nich korzystać by zwiększyć efektywność i produktywność.

siedziba Twojej firmy

Kuźnia Społeczna

Przez rok trwania projektu oferujemy Ci bezpłatnie dostęp do samodzielnych stanowisk pracy w przestrzeni coworkingowej Kuźni Społecznej, z pełnym zapleczem technicznym, socjalnym i administracyjnym.

Kuźnia Społeczna to XIX-wieczny budynek po dawnej stajni Koszar Dragonów, zrewitalizowany dzięki staraniom Banku Żywności w Olsztynie, który łączy w sobie potencjał wielu branż i międzypokoleniowe doświadczenie.

Kuźnia to przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości, w której rozlokowanych jest dwadzieścia stanowisk biurowych oraz niezbędne zaplecze techniczne, sanitarne i administracyjne. Znajduje się tu także sala konferencyjna z wyposażeniem multimedialnym, kuchnią i strefą chillout. Przestrzeń coworkingowa stwarza idealne warunki dla rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych.

To wyjątkowe miejsce także dla działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, w którym znajdują się pomieszczenia eventowe, kuchnia warsztatowa i restauracja.

Więcej informacji: www.kuzniaspoleczna.pl

Speed Up Your Business

Kryteria udziału w projekcie

Program Rozwoju Przedsiębiorstw skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwo
i spełniających następujące kryteria formalne:

 1. Posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 2. Znajdujących się w początkowej fazie rozwoju działalności gospodarczej, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata(licząc od daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wskazanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym).
 3. Posiadających status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP).
 4. Aktywnych, tj. działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona i przedsiębiorstwo nie jest w stanie upadłości lub likwidacji.
 5. Uprawnionych do korzystania z pomocy de minimis.
 6. Posiadających techniczne/technologiczne/informatyczne rozwiązanie o potencjale innowacyjnym, stanowiące istotę produktu/usługi rozwijanego/rozwijanej przez przedsiębiorstwo. Dot. zarówno produktu/usługi już wprowadzonego/wprowadzonej przez MŚP na rynek lub takiego, który nie jest jeszcze przedmiotem prowadzonej przez MŚP rynkowej działalności gospodarczej (produkt/usługa w fazie koncepcyjnej lub w fazie MVP – Minimum Viable Product – pierwsza wersja produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności, brak gotowości produktu do sprzedaży).
 7. Zainteresowanych dalszym, innowacyjnym rozwojem produktów/usług, rozwojem ich systemów sprzedaży i marketingu oraz rozwojem systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

  Definicja MŚP | Zweryfikuj status swojego przedsiębiorstwa

Projekt przewiduje preferencje w dostępie do usług inkubowania dla MŚP:

 1. Funkcjonujący w branżach gospodarki:
  1. Zgodnych z zidentyfikowanymi inteligentnymi specjalizacjami Warmii i Mazur, tj. ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo.
  2. Średnio-wysokiej i wysokiej techniki  zgodnie z klasyfikacją Dziedzin Nauki i Techniki wg OECD. Klasyfikacja OECD
 2. Powstałych dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020 lub innych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dodatkowe ograniczenia udziału w Projekcie dla MŚP:

 1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i jako spółka prawa handlowego mogą skorzystać tylko 1 raz z usług inkubowania w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubacja przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 2. Z usług inkubowania w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubacja przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nie może skorzystać spółka, w której wspólnikiem lub partnerem lub właścicielem udziałów lub właścicielem akcji jest osoba, która korzystała już z ww. usług jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Z usług inkubowania w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubacja przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nie może skorzystać przedsiębiorstwo, do którego zostało wniesione aportem inne przedsiębiorstwo, które już korzystało z ww. usług.

W ramach Projektu wsparciem w zakresie inkubacji zostanie objętych 30 MŚP, tj.:

 1. Na wczesnym etapie budowy gotowości produktu/ usługi do zafunkcjonowania na rynku, którzy w trakcie realizacji Programu Rozwoju Przedsiębiorstw uzyskają pełną gotowość do sprzedaży produktu/usługi.
 2. Na zaawansowanym poziomie rozwoju produktu/usługi (produkt/usługa już prowadzona na rynek), którzy   w trakcie realizacji Programu Rozwoju Przedsiębiorstw stają przed problemem doskonalenia produktu/usługi i rozwijania jego sprzedaży i dążą do uzyskania stabilności rynkowej.
Każde MŚP objęte wsparciem w ramach Projektu będzie, poprzez bezpośredni udział i korzystanie z usług inkubacji, reprezentowane przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym (KRS, CEIDG) lub wspólnika lub partnera lub właściciela udziałów lub właściciela akcji.